Impressum

Presentatie van de website

Op grond van artikel 6 van wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de site www.efc-belgium.be de identiteit van de verschillende partijen die bij de realisatie en de follow-up betrokken zijn duidelijk kenbaar gemaakt:

EFC nv

Industrieterrein Zolder-Lummen
1009
B-3560 Lummen

Tél.: +32 13 530 540
Fax : +32 13 530 541

Technische uitvoering, Hosting

PIXELBAR GMBH
Euregiostrasse 13
B-4700 Eupen
www.pixelbar.be

Grafische uitvoering

PAVONET PGMBH
Euregiostrasse 13
B-4700 Eupen
www.pavonet.be

Algemene voorwaarden voor gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.efc-belgium.be houdt in dat de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden volledig aanvaard worden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment veranderd of aangevuld worden, bijgevolg dienen de gebruikers van de site www.efc-belgium.be deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal op ieder moment toegankelijk voor de gebruikers. Echter, www.efc-belgium.be, kan besluiten tot een onderbreking voor technisch onderhoud, maar zal in dat geval trachten de data en tijden van onderhoud van tevoren aan de gebruikers mede te delen. De site www.efc-belgium.be wordt regelmatig bijgewerkt door efc-belgium.be. Op dezelfde wijze kan op ieder moment de juridische informatie gewijzigd worden: de gebruiker dient deze echter in acht te nemen en hem wordt aangeraden deze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Intellectueel eigendom en namaak

efc-belgium.be is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of behoudt de gebruiksrechten op alle elementen waartoe men op de site toegang heeft, met name teksten, beelden, grafieken, logo, iconen, geluiden en software.

Iedere reproductie, weergave, verandering, publicatie, aanpassing van het geheel of een gedeelte van de onderdelen van de site, met welk middel of techniek dan ook, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van: efc-belgium.be.

Iedere exploitatie zonder toestemming van de site of van een van de onderdelen ervan wordt beschouwd als namaak en zal vervolgd worden overeenkomstig de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectueel Eigendom.

Beperking van aansprakelijkheid

efc-belgium.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade aan het materiaal van gebruiker bij toegang tot de site www.efc-belgium.be, voortvloeiend hetzij uit gebruik van materiaal dat niet beantwoordt aan de specificaties genoemd onder punt 4, hetzij het gevolg is van het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

efc-belgium.be kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade (zoals bij voorbeeld verlies van een markt of een kans) voortvloeiend uit het gebruik van de site www.efc-belgium.be.

Interactieve ruimtes staan ter beschikking van de gebruikers (mogelijkheid vragen te stellen in de contactruimte). efc-belgium.be behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande aanmaning, iedere inhoud te verwijderen die in deze ruimte geplaatst wordt en die een overtreding is van de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder van de bepalingen met betrekking tot bescherming van gegevens. Indien nodig behoudt efc-belgium.be zich eveneens de mogelijkheid voor de wettelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in het geding te brengen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, smadelijke of pornografische aard, ongeacht de gebruikte media (tekst, foto…).

Toepasbaar recht en toewijzing van rechtspraak

Ieder geschil in verband met het gebruik van de site www.efc-belgium.be valt onder Belgisch recht.

Belangrijkste wetten

Wet n° 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden. Wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Woordenlijst

Gebruiker: De websurfer die contact legt en bovengenoemde site gebruikt.

Persoonlijke informatie: « informatie waarmee, in welke vorm dan ook, al dan niet rechtstreeks, identificatie van fysieke personen mogelijk is waarop deze informatie van toepassing is » (artikel 4 van de wet n° 78-17 van 6 januari 1978).