Privacy Policy

Algemene informatie

Onderstaande aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgebonden gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Wanneer hierna sprake is van “cliënten”, dan worden daarmee de beheerders van de website bedoeld, in het impressum ook als “verantwoordelijke uitgever” aangeduid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de pagina bezoekt). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch van zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarheid van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gebruiksgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis inlichtingen te krijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van de persoonlijke gegevens die van u werden opgeslagen. U hebt bovendien het recht om een correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hierover of over andere vragen betreffende het thema gegevensbescherming kan u altijd contact opnemen met ons via het adres vermeld in het impressum. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet naar u teruggeleid worden.
Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maaken wij gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij ‘Safe Harbour-principles’. Iedere gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van zijn browser aan te geven.

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgebonden gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook in uitgelegd hoe en met welk doel dat gebeurt.

Hou er rekening mee dat gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico’s kan inhouden. Een volledig waterdichte bescherming van gegevens die bestand is tegen toegang door derden, is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De instantie verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is: EFC nv – Industrieterrein Zolder-Lummen 1009
B-3560 Lummen – Tél.: +32 13 530 540
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen enz.) te verwerken.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkende handelingen zijn enkel mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Een eerder gegeven toestemming kan u op elk moment weer intrekken. Daartoe volstaat het ons een informeel bericht te sturen via e-mail. De wettigheid van de dataververwerking die voor de intrekking werd uitgevoerd, wordt door de intrekking niet gewijzigd.

Recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft de betrokkene het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van het land waar de cliënt gevestigd is.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Wanneer u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon eist, dan gebeurt dit enkel wanneer dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als sitebeheerder richt, gebruikt deze site een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat in de adresbalk van uw browser “http://” in “https://” verandert en dat er een slot-icoontje in uw adresbalk verschijnt.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons stuurt, niet door derden meegelezen worden.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de toepasselijke wetsbepalingen hebt u altijd het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Hierover of over andere vragen betreffende het thema persoonlijke gegevens kan u altijd contact opnemen met ons via het adres vermeld in het impressum.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruiken van contactgegevens die bekendgemaakt werden in het kader van de impressumplicht, om ons ongevraagd reclame- en informatiemateriaal toe te zenden. De beheerders van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te zetten wanneer ongevraagd reclame-informatie, bijvoorbeeld onder de vorm van spam, wordt toegestuurd.

Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en door uw browser onthouden worden.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenaamde sessie-cookies. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparatuur tot u ze verwijdert. Deze cookies zorgen ervoor dat wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kan uw browser zo instellen, dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en dat cookies enkel geval per geval geaccepteerd worden, dat cookies onder bepaalde voorwaarden geaccepteerd of altijd geweigerd worden of dat cookies automatisch verwijderd worden bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van het elektronisch communicatieproces of van bepaalde functies die u wenst te gebruiken (bv. winkelwagen-functie), worden opgeslagen overeenkomstig art. 6, lid 1, letter f, AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een ​​geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij is van technische fouten. Als er andere cookies (bv. cookies die gebruikt worden om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden ze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang vroeg
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6, lid 1, letter b, AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of van maatregelen die aan een contract voorafgaan, toestaat. Deze gegevens worden 24 maanden bewaard en grafisch in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming en anoniem behandeld via de statistische tool “PIWIK/MATOMO”. Boven op de verzamelde logbestanden worden er echter geen bijkomende gegevens verzameld.

Analyse / webstatistieken

Voor de optimalisatie van onze internetpagina’s wordt het web tracking tool “Matomo” (voorheen: “Piwik”) gebruikt. De IP-adressen worden onmiddellijk geanonimiseerd door Matomo, wat betekent dat het niet mogelijk is om bezoekers te identificeren. De anonieme statistische gegevens worden gescheiden van de eventueel door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen en maken het niet mogelijk conclusies te trekken over een bepaalde persoon.

U kunt bezwaar maken tegen de tracking door te klikken op de volgende link.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, bij ons opgeslagen om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij geven deze informatie niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die ingevoerd werden in het contactformulier gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, letter a, AVG). U kan deze toestemming op elk moment weer intrekken. Daartoe volstaat het ons een informeel bericht te sturen via e-mail. De wettigheid van de dataververwerking die voor de intrekking werd uitgevoerd, wordt door de intrekking niet gewijzigd.

We bewaren de gegevens die u in het contactformulier invoert totdat u ons vraagt ze te verwijderen, totdat u uw toestemming voor de opslag intrekt of totdat het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bv. nadat uw verzoek werd verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven ongewijzigd.

Sociale media

Inhoud delen via plug-ins (Facebook, Google+, Twitter enz.)

De inhoud op onze pagina’s kan in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming gedeeld worden op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+. In overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming gebruikt deze site links naar de betreffende netwerken. Deze eenvoudige links dragen geen gegevens over zonder uw voorafgaande toestemming. Met deze tool wordt pas een direct contact tussen netwerk en gebruiker gelegd wanneer de gebruiker actief op een van de betreffende knoppen klikt.

Een automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de beheerder van deze platformen gebeurt met deze tool niet. Als de gebruiker aangemeld is bij een van de sociale netwerken, verschijnt er bij het gebruik van de knoppen van Facebook, Google+, Twitter enz. een informatievenster, waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen vooraleer ze te versturen.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze site via sociale netwerken delen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming, zonder dat er door de beheerders van de netwerken complete surfprofielen worden gecreëerd.

Plug-ins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van YouTube, een site beheerd door Google. Beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die met een plug-in van YouTube uitgerust zijn, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bij uw YouTube-account bent aangemeld, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. U kan dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube kadert in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, letter f, AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Voor de integratie van video’s maken we o.a. gebruik van Vimeo. Vimeo wordt beheerd door Vimeo, LLC met zetel in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.
Op sommige van onze webpagina’s gebruiken we plug-ins van Vimeo. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die met een dergelijke plug-in uitgerust zijn, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Vimeo en wordt de plug-in weergegeven. Daarbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Bent u daarbij als lid bij Vimeo aangemeld, dan koppelt Vimeo deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de plug-in gebruikt, bijvoorbeeld door het klikken op de startknop van een video, wordt die informatie eveneens aan uw gebruikersaccount gekoppeld. U kan deze koppeling voorkomen door u voor het gebruik van onze pagina af te melden bij uw Vimeo-gebruikersaccount en de bijbehorende cookies van Vimeo te verwijderen.

Meer informatie over gegevensverwerking en -bescherming door Vimeo vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Monotype webfonts / fonts.com

Voor een uniforme weergave van lettertypes maakt onze website gebruik van zogenaamde webfonts, die door Monotype Imaging Holding Inc. ter beschikking worden gesteld. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de nodige webfonts in de cache van uw browser, om teksten en lettertypes correct weer te geven. Met het oog op facturering telt deze plug-in bovendien alle paginaweergaven bij ons en hoe vaak het lettertype geladen werd. Daarvoor maakt de browser die u gebruikt contact met de servers van Monotype Imaging Holding Inc. Hierdoor is dit bedrijf op de hoogte dat u de pagina hebt bezocht.

Het gebruik van webfonts vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, letter f, AVG. Wanneer uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Meer informatie over webfonts van Monotype vindt u via www.monotype.com en in hun privacyrichtlijn www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Deze functie wordt vooral gebruikt om te onderscheiden of een boeking door een natuurlijk persoon wordt gedaan of dat er sprake is van misbruik door machinale en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid op het internet en het vermijden van misbruik en spam. In het kader van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen ook persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.